Niet vergeten

Wet op de Identificatieplicht (WID)
U dient bij indiensttreding van personeel in het bezit te zijn van een op dat moment geldig identiteitsbewijs, NIET zijnde 
een rijbewijs. De identiteit van een werknemer kunt u vaststellen aan de hand van een identiteitskaart of een paspoort. 
Bij een paspoort hoeft u alleen een kopie te maken van de bladzijde met de identificerende gegevens. Van een identiteitskaart moet u een kopie van de voor- en achterzijde maken.

Tevens dient er bij de indiensttreding een door de werknemer ingevulde en ondertekende verklaring aan u te worden 
overhandigd waaruit blijkt of er al dan niet loonheffingskorting moet worden toegepast (voorheen loonbelastingverklaring). (Eventueel bij ons aan te vragen).
Bij controle van de Belastingdienst en UWV zal hier streng op worden toegezien en bij het niet naleven van deze regelingen loopt u derhalve kans op forse boetes en op toepassing van het z.g. anoniementarief.

Onbelaste vergoedingen
Zorgt u ervoor dat eventuele onbelaste vergoedingen aan uw personeel, indien de werkkostenregeling niet van toepassing is, onderbouwd zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vaste reiskosten woon/werk, vaste algemene onkostenvergoedingen, vergoeding maaltijden, vergoeding dienstkilometers. Let hierbij ook op de invoering van de hiervoor besproken werkkostenregeling per 1-1-2011.

Doorbetalen tijdens ziekte
Zoals u weet dient u bij ziekte van uw werknemers het salaris maximaal 2 jaar door te betalen, minimaal 70%, waarbij 
het eerste jaar in ieder geval het wettelijk minimumloon in acht moet worden genomen.
In de meeste gevallen zal, al dan niet conform een eventuele CAO, een bepaalde periode 100% salaris worden doorbetaald. Uiteraard dient u aan ons door te geven wanneer u minder dan 100% salaris uitbetaalt.

Auto van de zaak
U bent verplicht om het fiscale voordeel van een aan de werknemer(s) ter beschikking gestelde auto in de loon- en premieheffing te betrekken. Hiervoor is het o.a. noodzakelijk dat u aan ons de juiste fiscale waarde en kenteken van de betreffende auto doorgeeft.

Indien het nieuwe auto’s betreft kunt u sinds dit jaar de juiste cataloguswaarde vinden op de website van het RDW. Op de salarisstroken staat nu de status van de auto van de zaak vermeld. Wij verzoeken u dit te controleren en eventuele wijzigingen aan ons door te geven.

De bijtelling blijft achterwege als de bestuurder overtuigend (kilometerregistratie) kan bewijzen dat de auto op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gebruikt. Wij adviseren u de werknemer een “verklaring geen privé gebruik” te laten aanvragen bij de belastingdienst en een kopie van de beschikking aan u te overhandigen.

Met ingang van 1 januari 2012 kan de bijtelling van een bestelauto ook achterwege blijven als er een “verklaring uitsluitend zakelijk gebruik” wordt afgegeven. Een kilometerregistratie is dan niet nodig, maar ieder privé gebruik is absoluut uitgesloten.

Er zijn vanaf 1-1-2017 nog slechts 2 bijtellingspercentages voor privégebruik van de zakelijke auto (auto’s die vanaf 1-1-2017 voor het eerst op kenteken zijn gezet):

4% CO²-uitstoot van 0%
22% Meer dan 0% CO²-uitstoot